Opći uvjeti prodaje – Mikel d.o.o.

Članak 1.

OPĆENITO

1. Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na sve izvršene isporuke i usluge te ugovore o prodaji robe iz asortimana trgovačkog društva Mikel d.o.o. (u daljnjem tekstu Prodavatelj) i njihov su sastavni dio.

2. Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose u kojima Prodavatelj prodaje robu i izvršava usluge iz svojeg asortimana, tako da se sve ponude i isporuke robe te usluga izvršavaju isključivo na temelju njih, ukoliko se drukčije ne ugovori izričito i u pisanom obliku.

3. Za slučaj da primatelj ponude (u daljnjem tekstu Kupac) ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako drukčije nije ugovoreno.

4. Ovi Opći uvjeti bit će objavljeni na Web stranici Prodavatelja. Sve izmjene ili dopune ovih Općih uvjeta prodaje bit će sastavljene u pisanom obliku bez prethodne najave.

Članak 2.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

1. Ugovorni odnos nastaje prihvatom ponude Prodavatelja u pisanom obliku. Kupac prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta te je suglasan da isti budu primarno mjerodavni za tumačenje volje ugovornih strana.

2. Sve ponude su povjerljive prirode. Samo osobe kojima je ponuda namijenjena smiju biti upoznate sa sadržajem. Dijeljenje (slanje) ponuda izvan kruga osoba kojima je ponuda namijenjena (trećim stranama), a ukoliko se na isto posumnja ili dokaže će značiti kršenje pozitivne poslovne prakse i Općih uvjeta poslovanja Prodavatelja. U slučaju potpisanih Ugovora o tajnosti podataka između Prodavatelja i kupca primjenjuju se odredbe za odavanje podataka iz navedenog Ugovora o tajnosti podataka.

3. U slučaju bilo kakve nedosljednosti između pisane ponude i Općih uvjeta, prednost će imati Opći uvjeti, ukoliko u pisanom obliku ne bude drukčije dogovoreno.

4. Na temelju crteža, mjera, težina, brošura ili drugih podataka vezanih uz svojstva robe ne ugovaraju se svojstva robe u smislu čl. 401. st. 1. t. 3. Zakona o obveznim odnosima. Takvi podaci su obvezujući za Prodavatelja samo ako je to izrijekom ugovoreno u pisanom obliku. Reprezentativni uzorci (ako je odrađeno testiranje na uzorcima Kupca) koji se moguće dostavljaju uz ponudu služe za testiranje i nisu obavezujući u pogledu svojstava robe.

5. Specifikacije u ponudi koje predstavljaju know-how Prodavatelja, kao što su crteži, tehničke specifikacije, materijali, sheme, alati, modeli i sl., nisu u vlasništvu Kupca. Kupac se obvezuje da iste ne koristi u svrhe koje nisu određene ponudom, odnosno da ih neće dalje umnožavati, kao i da iste neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama.

6. Očigledne nejasnoće, tiskarske pogreške, pogreške u pisanju i računu, kao i u proračunu, za Prodavatelja nisu obavezujuće i samim tim ne daju kupcu opravdanu osnovu za ostvarivanje prava na naknadu štete.

Članak 3.

PREDMET PRODAJE

1. Usluge i roba bit će opisane u pisanoj ponudi ili će se međusobno dogovoriti na neki drugi način u pisanom obliku, na početku poslovne suradnje, a za vrijeme trajanja iste, usluge i predmeti prodaje mogu se mijenjati samo pisanim sporazumom.

2. Ukoliko Kupac zahtijeva posebne dokumente (npr. ispunjenje standarda) dužan je Prodavatelju skrenuti pažnju prilikom slanja upita (zahtjeva za ponudu) na standarde ili posebne propise i dokumente koje je potrebno osigurati ili ispuniti prilikom isporuke robe.

3. Prodavatelj je ovlašten obračunati kupcu dodatne troškove za svaku žurnu ili hitnu isporuku zahtijevanu od strane kupca.

4. U slučaju ovrhe ili drugih polaganja prava (npr. pokušaja ostvarivanja prava zadržavanja ili zasnivanja zaloga ili drugog tereta) ili pridržaja prava vlasništva nad isporučenom robom od strane trećih osoba ili osobito kod daljnje prodaje, Kupac je obvezan ukazati da je Prodavatelj vlasnik robe, pozvati se na njega te o tome bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja.

5. U slučaju da Kupac preradi, prepravi, poveže i/ili spoji proizvode i predmete (robu) sa drugom robom, a da pritom nije ispunio sve obveze koje proizlaze iz ove ponude, Prodavatelj ima pravo suvlasništva u visini vrijednosti udjela koji je ekvivalentan odnosu vrijednosti prerađene, prepravljene ili spojene zadržane robe i vrijednosti novog predmeta (robe). Udio u potraživanjima ustupljen prema Prodavatelju ima prvenstvo i prioritet u odnosu na druga potraživanja.

6. Kupac nema pravo drugačije raspolagati robom, osim na gore navedeni način, i posebno je ne smije založiti ili predati radi sigurnosti u vlasništvo drugome. Prilikom zapljene ili drugog načina raspolaganja trećih osoba predmetnom robom, Kupac je dužan ukazati na pravo vlasništva od strane Prodavatelja. Kupac je dužan bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja o svim slučajevima ograničenja prava na vlasništvu predmetne robe. U slučaju da Kupac prekrši uvjete iz ove ponude, posebno ako kasni s isplatom, ostatak duga dospijeva na naplatu odmah. U tom slučaju Prodavatelj ima pravo potraživati povrat robe i da istu preuzme od Kupca. Kupac u ovom slučaju ne ostvaruje pravo na posjed stvari.

7. Izdane narudžbe su za Kupca obavezujuće i smatraju se prihvaćenim samo ukoliko ih je Prodavatelj pismeno potvrdio i odobrio. Prodavatelj zadržava pravo promjene konstrukcijskih rješenja kao i ostalih tehničkih i radnih osobina, u svrhu poboljšavanja tehničkih karakteristika. Prodavatelj zadržava pravo na odgovarajuće promjene cijena bez prethodne najave. Prodavatelj zadržava pravo otkazivanja narudžbe i nakon što je prethodno potvrdio narudžbu, u slučaju da su nastupili događaji zbog kojih Prodavatelj nije u mogućnosti izvršiti obveze koje proizlaze iz narudžbe. Ti događaji, među ostalim, uključuju višu silu, zastoje u transportu, pomanjkanje sirovina i/ili komponenti na tržištu, štrajk, mjere zbog izbijanja epidemije/pandemije ili općih izvanrednih stanja. U tom slučaju Prodavatelj neće snositi nikakvu odgovornost i troškove prema Kupcu. Povrat avansa bit će sporazumno dogovoren.

Članak 4.

CIJENE

1. Cijene robe iz asortimana Prodavatelja izražene su u kunama, ukoliko nije drugačije navedeno, predstavljaju neto cijenu uvećanu za porez na dodanu vrijednost, po stopi propisanoj Zakonom o porezu na dodanu vrijednost u vrijeme isporuke robe.

2. Ukoliko nije drugačije dogovoreno ponudom sve cijene su na paritetu ExWorks Prodavatelja Zlatar Bistrica (Incoterms 2020) bez troškova pakiranja, transporta i osiguranja pošiljke (Prodavatelj plaća troškove izvoznog carinjenja za robu koju šalje u izvoz).

3. Cijene robe iz asortimana društva Prodavatelja za Kupce u inozemstvu su izražene u EUR-ima ili CHF- ima u ovisnosti o individualnim dogovorima (Ugovorima) sa Kupcima iz inozemstva.

4. Sve cijene su definirane na dan izrade Ponude i vrijede 10 dana ili sukladno zasebnim uvjetima definiranim u ponudi poslanoj Kupcu u pismenom obliku.

5. Troškovi pakiranja, transporta i osiguranja pošiljka će biti specificirani i dodani na fakturu ukoliko nije drugačije dogovoreno u pismenom obliku.

6. Ukoliko Kupac organizira prijevoz dužan je Prodavatelja na vrijeme obavijestiti o istome te dostaviti sve potrebne informacije. Prijevoz plaća Kupac, kao i sve eventualno nastale dodatne troškove.

7. Prodavatelj zadržava svako pravo promjena cijena. Prodavatelj se obavezuje u pismenom obliku obavijestiti Kupca o nastaloj promjeni cijene te će tražiti pismenu ispravku cijene na Narudžbi Kupca. Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju ispravljenu narudžbu sa novim cijenama ne kasnije od 2 dana od dana obavijesti o promjeni cijena.

Članak 5.

UVJETI PLAĆANJA

1. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad robom do potpunog podmirenja računa i možebitnih zateznih kamata. Kupac je dužan platiti robu u ugovorenom roku, a ako nije posebno ugovoreno, onda u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa. Plaćanje se smatra izvršenim na dan na koji je doznaka novca vidljiva na računu društva Prodavatelja.

2. Ukoliko nije drugačije definirano ponudom, za aktivaciju neopozive narudžbe, Kupac će uplatiti 1/3 ukupnog iznosa s PDV-om, a 2/3 iznosa bit će plaćene pred isporuku.

3. U slučaju plaćanja avansa za aktivaciju neopozive narudžbe definirane ponudom, ukoliko Kupac u bilo kojem trenutku odustane o narudžbe gubi pravo na priznavanje i povrat uplate avansa.

4. U slučaju zakašnjenja Kupca ili saznanja za okolnosti koje utječu na sposobnost Kupca za plaćanje i dovode u pitanje naplativost tražbina Prodavatelja prema Kupcu, sve nepodmirene tražbine Prodavatelja dospijevaju odmah na naplatu, a Prodavatelj može po svojem izboru u cijelosti ili djelomično odustati od još neizvršenih ugovora ili neizvršene isporuke po prethodno sklopljenim ugovorima uvjetovati avansnim plaćanjem ili davanjem kaucija i/ili drugih instrumenata osiguranja plaćanja. Za nestandardnu robu i/ili prvu kupovinu avansno plaćanje je uvjet za isporuku robe.

5. U slučaju nepodmirenja obaveza ili kašnjenja sa plaćanjem Kupca, Prodavatelj zadržava pravo zaračunavanja odgovarajućih zateznih zakonskih kamata.

6. Kupac je ovlašten uskratiti plaćanje ili izvršiti prijeboj isključivo u pogledu svojih tražbina prema Prodavatelju koje nisu osporene od strane Prodavatelja ili su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom.

7. Kupac je ovlašten ustupiti tražbine koje ima prema Prodavatelju isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Prodavatelja, s time da Prodavatelj pridržava pravo da danu suglasnost povuče i izvrši prijeboj sa svojim dospjelim tražbinama prema Kupcu.

Članak 6.

PREGLED STVARI I ODGOVORNOSTI ZA NEDOSTATKE

1. Kupac je dužan primljenu robu na uobičajeni način pregledati, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima iste, uključujući i neispravnu količinu ili isporuke robe koje nije naručena odnosno kupljena, obavijestiti Prodavatelja u pisanom obliku, bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana isporuke, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

2. Ukoliko se prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi vanjsko oštećenje robe, Kupac se obavezuje čuvati ambalažu dok se reklamacija u potpunosti ne riješi. U suprotnom reklamacija se neće uvažiti. Za vraćanje reklamirane robe potrebna je prethodna pisana suglasnost Prodavatelja.

3. Prodavatelj će na zahtjev Kupca odobriti eventualni povrat proizvoda pismenim putem uz poštivanje sljedećih uvjeta: da je Kupac podmirio sve svoje obveze spram Prodavatelja, da roba nije oštećena, da je ista zapakirana u originalnom pakiranju te da je zahtjev za povrat stavljen u gore navedenom roku. U slučaju odobrenja povrata robe od strane Prodavatelja, troškovi povrata robe obveza su Kupca te će se povrat izvršiti isključivo na odgovornost Kupca.

4. Kad se nakon primitka robe od strane Kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Kupac je dužan, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u pisanom obliku, s detaljnim opisom nedostataka, i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 dana, računajući od dana kad je nedostatak otkrio. Prodavatelj će o prijavljenom možebitnom nedostatku obavijestiti svog dobavljača, proizvođača opreme u pisanom obliku i zatražiti otklanjanje možebitnog nedostatka u razumnom roku. Prodavatelj nema nikakve obaveze niti se može smatrati krivim za možebitni nedostatak jer on nije nositelj proizvođačke garancije. Proizvođač opreme (principal) je jedini mjerodavan za davanje mišljenja i tumačenja primljene prijave o možebitnom nedostatku te otklanjanju istog.

5. Prodavatelj neće snositi niti jedan trošak koji je proizašao iz korištenja opreme ili stroja koji je bio predmet ponude.

6. Nakon što je roba preuzeta i potpisana otpremnica, Prodavatelj ne odgovara za nestalu robu. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati robu, te o eventualnim nedostacima i/ili oštećenjima obavijestiti prodavatelja bez odgađanja. Reklamacije nakon preuzimanja robe se neće prihvatiti.

7. Prodavatelj neće snositi nikakvu izravnu ili neizravnu odgovornost, direktne ili indirektne troškove koji su proizašli iz eventualne štete koja je proizašla iz korištenja dobavljene opreme i/ili repromaterijala. Isto se odnosi na eventualne slučajeve loma, oštećenja, ozljeda, poplave, požara, eksplozije, udara groma (munje), ispada električne mreže, komunikacijskih ispada, direktnih ili posljedničnih smrtnih ishoda koji su nastupili izravno ili neizravno skladištenjem, nestručnim rukovanjem, nestručnim korištenjem opreme i potrošnjom repromaterijala i/ili neadekvatnog materijala.

Članak 7.

GARANCIJA

1. Trajanje garancije za prodanu opremu ili robu je 12 mjeseci za rad u 1 smjeni (8 sati) ukoliko nije drugačije dogovoreno ili definirano ponudom. Garancija ne uključuje potrošne dijelove.

2. Garancija se aktivira s datumom izdavanja fakture, datumom isporuke, datumom prvog pokretanja stroja ili opreme ovisno što prvo nastupi.

3. Garancija ne pokriva troškove nestručnog i nepravilnog rukovanja (npr. podešavanje mlaza ink jet printera, odčepljivanje dizne, diznu, pumpe, podešavanje parametara strojeva itd.).

4. Troškovi vremena provedenog na putu, amortizacije auta, hotela, toplog obroka su troškovi Kupca. Trošak inženjerskog programiranja nije pokriven garancijom.

5. Troškovi slanja dijelova u garantnom periodu su troškovi Kupca.

6. Zahtjevi za reklamaciju u garantnom periodu zaprimaju se isključivo u pisanoj formi. Po primitku zahtjeva, Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku pokrenuti proceduru te u slučaju da nisu dostavljene sve informacije zatražiti dodatne informacije i/ili podatke.

7. Kod podnošenja zahtjeva za reklamaciju na ispravnost prodane stvari (garancija), Kupac je ovlašten zahtijevati otklanjanje nedostataka u razumnom roku i/ili zamjenske isporuke koje Prodavatelj smatra potrebnim i primjerenim, pri čemu Prodavatelj ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga. U slučaju pomanjkanja sirovina na tržištu, nedostatka komponenti za opremu ili repromaterijal, zastoja u transportu, štrajka, mjera zbog eventualne epidemije/pandemije ili općeg izvanrednog stanja, nemogućnosti proizvođača da dobavi zamjenske dijelove, Prodavatelj nije odgovoran ukoliko nije u mogućnosti isporučiti zamjenske dijelove u garantnom roku.

8. U slučaju nestručnog popravka od strane Kupca ili treće osobe, Prodavatelj ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga. U takvom slučaju Kupac gubi pravo na garanciju.

9. Kupac se obavezuje da će u garantnom periodu kupovati i koristiti isključivo originalne rezervne i potrošne dijelove za strojeve te potrošni materijal za pisače.

10. U slučaju osnovane sumnje na korištenje neoriginalnih potrošnih materijala i dijelova Prodavatelj ima pravo provjere, a Kupac je dužan osigurati na uvid Prodavatelju traženi materijal i informacije. U slučaju nedostavljanja traženih materijala i informacija Kupac gubi pravo na garanciju.

11. Ukoliko je prijevoznika angažirao Kupac, primopredajno mjesto je na skladištu Prodavatelja te naknadne reklamacije i traženje štete nastale u prijevozu nisu moguće.

12. Reklamacija dijela ukupno isporučene robe Kupcu ne daje pravo neplaćanja ostalog dijela robe koja nije predmet reklamacije.

13. Prodavatelj ne odgovara za nepropisno ili nepravilno korištenje, neispravno i/ili nemarno postupanje ili skladištenje robe. U slučaju prethodno navedenog postupanja Kupca ili trećih osoba, Kupac gubi pravo na garanciju.

14. Kupac je u obavezi da ovlaštenim predstavnicima principala osigura neophodno vrijeme i priliku za popravak odnosno isporuku dijela, koji se zamjenjuje. Samo u nužnim slučajevima kada je ugrožena sigurnost u pogonu i radi sprječavanja velikih oštećenja Kupac je ovlašten, da uz suglasnost Prodavatelja odnosno principala, sam otkloni grešku ili da to dozvoli trećoj osobi, pri čemu Prodavatelj nije u obvezi za naknadu neophodnih troškova ili bilo kojih troškova koji bi eventualno proizlazili iz korištenja proizvoda koji je bio predmet ponude. To vrijedi i za slučaj da se kasni sa uklanjanjem manjkavosti.

15. Garancija također ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

  • I. Neprimjerena ili nestručna upotreba odnosno skladištenje, pogrešna ugradnja od strane kupca ili trećih osoba, samovoljni pokušaji popravka i izmjene, prirodno habanje, pogrešno ili nemarno korištenje, kemijski utjecaji, utjecaji struje, kao i druge okolnosti na koje Prodavatelj ne može utjecati, kao i kod upotrebe u nepredviđene svrhe i uz nepoštivanje uputa te kataloških podataka. Garancija prestaje važiti ukoliko Kupac ili treća osoba, bez prethodne pismene suglasnosti Prodavatelja, provodi aktivnosti vezane uz promjenu software-a (npr. izmjena vitalnih parametara za rad) i hardware-a.
  • II. Podaci o isporučenom proizvodu i o svrsi korištenja, kao što su težina, tvrdoća, uporabni parametri, temperatura i sl. predstavljaju samo opis odnosno orijentacijske veličine i nisu zajamčene osobine proizvoda. To su samo orijentacijske vrijednosti i zajamčene su samo u odnosu na uzorke koje je Kupac eventualno isprobao za određenu namjenu i koji su kao takvi odobreni. Neznatna odstupanja ne opravdavaju jamstvena potraživanja. Gore navedena ograničenja jamstva vrijede i za savjetovanja ili prijedloge, kao i za eventualne zahtjeve kupca, koji se temelje na povredi sporednih obveza koje proizlaze iz ponude.

Članak 8

POVRAT MATERIJALA

1. U slučaju povrata materijala iz opravdanog razloga na adresu Prodavatelja, obavezna je prijašnja najava pismenim putem slanjem zahtjeva za odobravanje povrata materijala.

2. Materijal za koji Prodavatelj daje svoje odobrenje može biti poslan na adresu Prodavatelja sa kopijom prepiske emailom ili prihvaćenog Zahtjeva za povrat robe u pošiljci koja se šalje.

3. Troškove slanja materijala te sve eventualne dodatne troškove (skrivene i nepoznate troškove u trenutku slanja) snosi Kupac.

4. Kada Prodavatelj traži povrat robe u garancijskom periodu, rok za povrat robe je ne kasnije od 30 dana osim ako pismenim putem nije drugačije dogovoreno.

5. Materijal koji nema odobreni zahtjev povrata neće biti zaprimljen te će biti vraćen pošiljatelju odnosno Kupcu na njegov trošak.

6. U slučaju da je Prodavatelj, prema mjerodavnim propisima (Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i njegovi Dodaci) u obavezi da korištenu ambalažu ponovo preuzme, troškove povratnog transporta ambalaže snosi Kupac, kao i primjerene troškove njenog recikliranja, a sve ukoliko Prodavatelj to smatra opravdanim, odnosno ukoliko ih tretira kao primjerene dodatne troškove njenog ponovnog korištenja. Kupac se obvezuje i ujedno potvrđuje to svojom narudžbom, da će sa ambalažom koju nije vratio, postupiti shodno zakonskim propisima o ambalaži, kao i da će na zahtjev Prodavatelja obavijestiti ga o količini i vrsti tako obrađene ambalaže i pismenim putem izjaviti da se pridržavao navedenih propisa. U tom smislu, u svako doba, bez ograničenja i posebnih uvjeta, Prodavatelj ima pravo da se uz prethodnu najavu uvjeri na licu mjesta kod Kupca, da se pridržavao navedenih propisa. Prodavatelj neće snositi nikakvu izravnu ili neizravnu odgovornost, direktne ili indirektne troškove koji su proizašli iz eventualne štete koja je proizašla iz neadekvatnog zbrinjavanja ambalaže ili repromaterijala. Odgovornost za eventualne slučajeve namjernog ili slučajnog odlaganja repromaterijala u okoliš i eventualne štete, ozljede i opću odgovornost zbog neadekvatnog rukovanja repromaterijalom snosi Kupac.

Članak 9

ROK ISPORUKE

1. Rok isporuke bit će definiran u ponudi. Ukoliko nije drugačije definirano ponudom, rok isporuke počinje teći od datuma kada je uplaćeni predujam bio vidljiv na bankovnom računu Prodavatelja. Rok isporuke ovisi o aktualnom roku dobave kod proizvođača pojedinih komponenti. Prodavatelj ne može odgovarati za eventualna kašnjenja koja su proizašla iz manjkova na skladištu dobavljača, kašnjenja prijevoznika i slično. Ukoliko isporuka ne bi bila moguća uslijed više sile kao i drugih izvanrednih vanjskih događaja kao primjerice prekid ili zastoj prijevoza, pandemija/epidemija, a koje Prodavatelj nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti preuzetu obvezu te također ima pravo raskinuti obveze koje proizlaze iz ove ponude, bez plaćanja dodatnih naknada i/ili troškova koje je Kupac s tim u vezi imao. Dopuštene su djelomične ili prijevremene isporuke od strane Prodavatelja.

2. Ukoliko bi isporuka bila otežana ili bi kasnila uslijed naprijed navedenih razloga koji nisu na strani Prodavatelja, rokovi isporuke će se produžiti razmjerno trajanju naprijed navedenih okolnosti, dok Prodavatelj neće biti odgovoran za opisano kašnjenje, a Kupac iz navedenog razloga nema pravo otkazati narudžbu.

3. Približan rok isporuke dostavljamo nakon potvrde narudžbe principala jer su odstupanja moguća za pojedine proizvode ili situacije. Ukoliko ne dolazi do značajnog odstupanja roka isporuka tada se ne šalju dodatne obavijesti.

4. Ukoliko uslijed razloga na strani Kupca dođe do zakašnjenja u isporuci, Prodavatelj je ovlašten o trošku i na rizik Kupca organizirati čuvanje i skladištenje robe. U slučaju navedenog zakašnjenja ili pak za slučaj da isporuka ne bi bila moguća uslijed razloga na strani Kupca, Prodavatelj nije u obvezi izvršiti preuzetu obvezu.

5. Ispunjenje roka isporuke pretpostavlja prethodno ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz ove ponude od strane Kupca.

6. Ukoliko uslijed razloga na strani Kupca dođe do zakašnjenja u isporuci, Prodavatelj je ovlašten o trošku i na rizik Kupca organizirati čuvanje i skladištenje robe, a garancijski rok počinje teći s datumom prvog pokretanja stroja ili uređaja od strane Prodavatelja, najkasnije dva mjeseca od datuma od kada je stroj ili uređaj bio spreman za isporuku. U slučaju navedenog zakašnjenja ili pak za slučaj da isporuka ne bi bila moguća uslijed razloga na strani Kupca, Prodavatelj nije u obvezi izvršiti preuzetu obvezu.

Članak 10

PRIJENOS RIZIKA

1. Ukoliko nije drugačije definirano ponudom, sve isporuke se obavljaju na rizik Kupca. Rizik snosi Kupac kako kod djelomičnih tako i kod prijevremenih isporuka. To važi i u slučaju kada je Prodavatelj preuzeo dopremanje vlastitim transportom, kao i za postavljanje dopremljene robe. Ukoliko se otpremanje odlaže zbog okolnosti za koje je odgovoran Kupac, rizik prelazi na Kupca od dana od kada je roba adekvatno spremna za otpremanje. Na zahtjev i o trošku Kupca, Prodavatelj ima pravo zaključiti osiguranje od uobičajenih transportnih rizika, odnosno od krađe, loma, transportnih oštećenja, oštećenja od vode, vatre kao i od ostalih rizika koje osiguravajuća društva prihvaćaju.

2. Prodavatelj neće snositi nikakvu izravnu ili neizravnu odgovornost, direktne ili indirektne troškove u slučaju eventualne krađe, loma, oštećenja, ozljeda, poplave, požara, eksplozije, udara groma (munje), ispada električne mreže, komunikacijskih ispada, direktnih ili posljedničnih smrtnih ishoda koji su nastupili prije ili nakon primopredaje, na skladištu Prodavatelja, Kupca, posrednika, prijevoznika, u transportu vlastitim vozilom, vozilom prijevoznika ili vozilom Kupca, niti i u prostorijama Kupca, bilo da se radi o proizvodnom pogonu, radionici, laboratoriju ili prostoru za bilo kakve druge namjene.

Članak 11

MJESTO ISPUNJENJA

1. Kod trgovačkih ugovora, kao mjesto ispunjenja međusobnih obveza ugovara se mjesto skladišta Prodavatelja ili s njime povezanih društava, a preko kojih skladišta se obavlja svaka pojedina isporuka robe.

Članak 12

VIŠA SILA / FORCE MAJEURE

1. Pod višom silom smatraju se okolnosti koje su nastale nezavisno od volje obiju strana, a čije nastupanje ni jedna strana ne bi mogla izbjeći, niti bi njihove posljedice mogla otkloniti (npr. prirodne katastrofe, pandemije, mjere uvedene zbog općeg izvanrednog stanja itd.).

2. Potencijalne povećane troškove, zastoje, kašnjenja ili nemogućnosti isporuke robe koje Prodavatelj u trenutku sklapanja ponude nije mogao predvidjeti će obračunati naknadno Kupcu nakon pisane obavijesti i konzultacija.

3. U višu silu pored uobičajenih čimbenika i pojava koje poslovna i sudska praksa uzima kao objektivne, spadaju i mjere radničkih borbi, posebno štrajkovi kao i onemogućavanje rada zatvaranjem prostorija za rad, nedostatak sirovina i komponenti. To važi i ukoliko su nastupile nepredviđene prepreke i okolnosti kod dobavljača.

4. U slučaju nastupanja više sile Prodavatelj nije odgovoran za izvršavanje preuzetih obaveza.

Članak 13

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Za slučaj spora stranke će isti nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nepostizanja mirnog rješenja spora, stranke ugovaraju nadležnost suda u Zlataru, s time da Prodavatelj. može pokrenuti postupak i pred sudom opće mjesne nadležnosti za Kupca.

2. Ako bilo koji dio iz Općih uvjeta postane nevaljan, nezakonit ili neizvršiv na bilo koji način, ostatak ugovora i Općih uvjeta ostaju na snazi.

3. Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

4. Prodavatelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

5. Ovi Opći uvjeti vrijede od 23. svibnja 2022. godine i primjenjuju se na sve isporuke i usluge izvršene od strane Prodavatelja.

Preuzmite Opće uvjete prodaje:

Opći uvjeti prodaje

Koristimo modernu infrastrukturu & tehnologiju

Odgovornost

Dinamičnost

Kreativnost

Kvaliteta